• Bài giảng Giản đồ pha: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 5: Giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 3 muối nước" trình bày giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 3 muối nước có ion chung; ví dụ tính toán dựa trên giản đồ độ tan đẳng nhiệt hệ bậc 3 muối – nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 6: Giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 4 ngưng kết (có chứa pha rắn)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 4 ngưng kết, giản đồ nóng chảy của hệ bậc 4 ngưng kết tạo thành Ơtecti đơn giản.

   15 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 7: Giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 4 muối – nước đơn giản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 4 muối – nước đơn giản, giản đồ độ tan đẳng nhiệt của hệ bậc 4 muối – nước tạo thành hỗn hợp eptonic,... Mời các bạn cùng tham...

   21 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 8: Giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 4 muối – nước tương tác" bao gồm các nội dung: Khái niệm về giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 4 muối – nước đơn giản, giản đồ độ tan đẳng nhiệt của hệ bậc 4 muối – nước tạo thành hỗn hợp eptonic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 1 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 1 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 1: Mở đầu” cung cấp cho người học các kiến thức: Trạng thái vật lý của vật chất, vật liệu và Vật liệu học, tổng quan về khoa học và công nghệ vật liệu, vật liệu của tương lai,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 2 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 2 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng tinh thể” cung cấp cho người học các kiến thức: Sự sắp xếp các nguyên tử trong chất rắn, mạng tinh thể, ô cơ sở, các loại cấu trúc tinh thể, ký hiệu phương, mặt theo chỉ số Miller,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 3 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 3 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 3: Cấu trúc của kim loại và hợp kim” cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc kim loại bao gồm: Lập phương tâm khối, lập phương tâm mặt, lục giác xếp chặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 4 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 4 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 4: Cấu trúc của vật liệu gốm” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, vi cấu trúc của gốm, gốm truyền thống và gốm tiên tiến, quan hệ giữa số sắp xếp K và tỉ lệ r/R, cấu trúc các tinh thể vô cơ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 5 + 6 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 5 + 6 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc vật liệu polymer và vật liệu composit bao gồm: Nguồn gốc của polyme, khái niệm, định nghĩa, nhiệt độ nóng chảy Tm và nhiệt độ chuyển thủy tinh Tg, tổng hợp polymer, cấu hình và cấu trạng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 7 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 7 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 7: Khuyết tật trong cấu trúc” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khuyết tật điểm, khuyết tật đường, khuyết tật mặt, khuyết tật thể tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 8 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 8 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 8: Quá trình khuếch tán” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, cơ chế khuếch tán, khuếch tán ở trạng thái ổn định, các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 9 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 9 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 9: Giản đồ pha” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy tắc pha, các loại giản đồ pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p hueic 24/04/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số