• Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 3

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 3

  Chương 3 Các phương pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, sẽ trình bày các kiến thức về phương cách sử dụng công cụ pháp lý quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, phương cách sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, phương cách quản lý tổng hợp.

   67 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 2

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 2

  Chương 2 Các văn bản pháp luật về quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày các nội dung chính sau: Các văn bản luật pháp quản lý môi trường; Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường; Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng môi trường.

   89 p hueic 28/07/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 4

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 4

  Chương 4 Quản lý các thành phần môi trường đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày các nội dung chính sau: Quản lý môi trường không khí trong đô thị và KCN; Quản lý tiếng ồn trong đô thị và KCN; Quản lý môi trường nước trong đô thị và KCN, Quản lý chất thải rắn trong đô thị và KCN, Quản lý chất thải nguy hại...

   98 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 5

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 5

  Chương 5 Quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày các nội dung chính sau: Quan trắc và phân tích môi trường; Báo cáo hiện trạng môi trường.

   67 p hueic 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 1

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 1

  Chương 1 Quản lý môi trường trong phát triển đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày nội dung chính sau: Đô thị hóa, khu công nghiệp hóa và môi trường; Các tiêu chí đánh giá môi trường đô thị và khu công nghiệp; Hiện trạng môi trường đô thị và khu công nghiệp của Việt Nam.

   25 p hueic 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 1 giới thiệu lập trình hướng đối tượng thông qua những nội dung cụ thể sau: Khái niệm về phương pháp lập trình, tổng quan các phương pháp lập trình, giới thiệu những đặc điểm và những vấn đề mới trong phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Trong chương 3 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng, người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau đây: Khái niệm lớp và đối tượng, toán tử gán, phương thức thiết lập (constructor), phương thức huỷ (destructor), con trỏ this, lớp template. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p hueic 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Chương 4 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giới thiệu về khả năng đa năng hoá toán tử của C++. Thông qua chương này người học có thể biết được cách cách cài đặt và sử dụng đa năng hoá toán tử, nắm bắt được một số kỹ thuật đa năng hoá toán tử đặc biệt. Mời tham khảo.

   47 p hueic 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Chương 2 giới thiệu đến người học về ngôn ngữ C++. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C++, một số thay đổi so với ngôn ngữ C, một số bổ sung so với ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   62 p hueic 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Sau khi học xong chương này, người học có thể nắm bắt được các khái niệm về kế thừa, đơn kế thừa, đa kế thừa, lớp cơ sở ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 6 giới thiệu về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng với những nội dung cơ bản như sau: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, và một số bài tập ví dụ.

   40 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 7 trình bày về thiết kế theo hướng đối tượng . Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Các giai đoạn phát triển hệ thống, các bước thiết kế chương trình theo hướng OOP, kỹ thuật thiết kế lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hueic 29/03/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số