• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 1 giới thiệu lập trình hướng đối tượng thông qua những nội dung cụ thể sau: Khái niệm về phương pháp lập trình, tổng quan các phương pháp lập trình, giới thiệu những đặc điểm và những vấn đề mới trong phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Trong chương 3 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng, người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau đây: Khái niệm lớp và đối tượng, toán tử gán, phương thức thiết lập (constructor), phương thức huỷ (destructor), con trỏ this, lớp template. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Chương 4 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giới thiệu về khả năng đa năng hoá toán tử của C++. Thông qua chương này người học có thể biết được cách cách cài đặt và sử dụng đa năng hoá toán tử, nắm bắt được một số kỹ thuật đa năng hoá toán tử đặc biệt. Mời tham khảo.

   47 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Chương 2 giới thiệu đến người học về ngôn ngữ C++. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C++, một số thay đổi so với ngôn ngữ C, một số bổ sung so với ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   62 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Sau khi học xong chương này, người học có thể nắm bắt được các khái niệm về kế thừa, đơn kế thừa, đa kế thừa, lớp cơ sở ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 6 giới thiệu về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng với những nội dung cơ bản như sau: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, và một số bài tập ví dụ.

   40 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 7 trình bày về thiết kế theo hướng đối tượng . Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Các giai đoạn phát triển hệ thống, các bước thiết kế chương trình theo hướng OOP, kỹ thuật thiết kế lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hueic 29/03/2017 3 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 1 - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 1 - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 1 - Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của cơ sở tự động, two types of control systems, closed-loop control, multivariable control system,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p hueic 28/11/2016 4 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2 - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2 - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về mô hình toán học hệ thống liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hệ thống, mô hình phần tử điện, mô hình phần tử cơ, hàm truyền hệ thống, biến đổi tương đương sơ đồ khối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hueic 28/11/2016 3 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2b - Nguyễn Đức Hoàng

  Phần tiếp theo của chương 2 - Mô hình toán học hệ thống liên tục cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng tín hiệu, các ví dụ cụ thể về sơ đồ sơ đồ dòng tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hueic 28/11/2016 4 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2c - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2c - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình trạng thái, thành lập phương trình trạng thái từ phương trình vi phân, thành lập phương trình trạng thái từ sơ đồ khối, mối quan hệ giữa các mô tả toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hueic 28/11/2016 5 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4a - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4a - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 4 - Đánh giá tính ổn định của hệ thống cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ổn định, phương trình đặc trưng, tiêu chuẩn ổn định đại số, tiêu chuẩn ổn định Routh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hueic 28/11/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số