• Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 7 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 7 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 7 Tạo động lực trong lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Một số khái niệm cơ bản, nội dung tạo động lực, một số học thuyết tạo động lực trong lao động,...

   21 p hueic 30/11/2017 104 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 8 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 8 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 8 Đánh giá thực hiện công việc (THCV) do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của đánh giá THCV, các yêu cầu đối với hệ thống ĐGTHCV,...

   18 p hueic 30/11/2017 97 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 10 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 10 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 10 Cơ sở quản lý thù lao lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và cơ cấu của TLLĐ, các mục tiêu của hệ thống Thù lao lao động, ảnh hưởng của thù lao đến chọn nghề, chọn việc, đến THCV của NLĐ và hiệu quả của tổ chức.

   16 p hueic 30/11/2017 99 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 Các khuyến khích tài chính do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: mục đích của các khuyến khích tài chính và các thách thức đối với hệ thống khuyến khích, các loại khuyến khích tài chính,...

   13 p hueic 30/11/2017 88 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 18 Kỷ luật lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính như: Khái niệm, hình thức và nguyên nhân vi phạm kỷ luật lao động, nguyên tắc và trách nhiệm kỷ luật,...

   11 p hueic 30/11/2017 122 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 Quản trị tiền công và tiền lương do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: ý nghĩa của quản trị tiền công, tiền lương, xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp,...

   19 p hueic 30/11/2017 128 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 Các phúc lợi cho người lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các loại phúc lợi cho người lao động, xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi và dịch vụ cho người lao động,...

   8 p hueic 30/11/2017 109 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 Các hình thức trả công do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Hình thức trả công theo thời gian, hình thức trả công theo sản phẩm,...

   10 p hueic 30/11/2017 107 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 Bất bình của người lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm, phân loại và nguyên nhân bất bình của người lao động, các nguyên tắc giải quyết những bất bình, quá trình giải quyết bất bình,...

   6 p hueic 30/11/2017 21 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 16 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 16 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Nội dung chính của bài giảng chương 15 Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể là: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hueic 30/11/2017 30 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 15 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 15 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Nội dung chính của bài giảng chương 15 Quan hệ lao động là: khái niệm, chủ thể, nội dung quan hệ lao động, các chủ thể cấu thành và nội dung QHLĐ trong cơ chế thị trường, tranh chấp lao động và giải quyết TCLĐ,...

   15 p hueic 30/11/2017 67 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao Chương 19 với các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý chương trình an toàn sức khỏe, các yếu tố nguy hại đến sức khỏe và các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và hậu quả của nó, các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động trong...

   14 p hueic 30/11/2017 89 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số