• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 5: Biến đổi Z và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian rời rạc" bao gồm các kiến thức: Biến đổi Z của tín hiệu thời gian rời rạc, biến đổi Z ngược, hàm truyền của hệ thống LT I thời gian rời rạc, phân tích hệ thống.

   29 p hueic 26/12/2020 48 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 4: Biến đổi Laplace và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian liên tục" bao gồm các nội dung: Biến đổi Laplace của tín hiệu, hàm truyền của hệ thống LTI thời gian liên tục, biến đổi Laplace một phía, phân tích hệ thống.

   30 p hueic 26/12/2020 49 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Lấy mẫu tần số, biến đổi Fourier rời rạc, định lý lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hueic 26/12/2020 49 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 2 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI thời gian rời rạc, biểu diễn Fourier của tín hiệu tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hueic 26/12/2020 44 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI, biểu diễn chuỗi Fourier của tín hiệu liên tục tuần hoàn, biến đổi Fourier của tín hiệu không tuần hoàn.

   26 p hueic 26/12/2020 45 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 2 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình sai phân của hệ thống LTI rời rạc, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung.

   19 p hueic 26/12/2020 45 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình vi phân của hệ thống LTI liên tục, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung, mô hình biến trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hueic 26/12/2020 40 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 1: Giới thiệu tín hiệu và hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa tín hiệu, hệ thống tín hiệu, phân loại tín hiệu, mô hình toán học của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hueic 26/12/2020 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số