An ninh mạng - Nguyến Đại Thọ

Nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn
Trước đây
Chỉ cần các phương tiện vật lý và hành chính
Từ khi có máy tính
Cần các công cụ tự động bảo vệ tệp tin và các thông tin khác lưu trữ trong máy tính
Từ khi có các phương tiện truyền thông và mạng
Cần các biện pháp bảo vệ dữ liệu truyền trên mạng