Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động, công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam, điều kiện lao động, nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong xây dựng, các tiêu chuẩn cơ bản đối với người lao động, các nội dung cơ bản của nội quy lao động.