Bài giảng Đo lường và tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

Bài giảng Đo lường và tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo; điều khiển rời rạc, liên tục; điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính.