Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 2: Nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể: Nắm được mục tiêu phát triển du lịch bền vững, trình bày được các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững, trình bày được các chính sách phát triển du lịch bền vững.