Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Bài mở đầu - Nguyễn Hoàng Nam

Bài mở đầu của bài giảng kinh tế và quản lý môi trường giới thiệu đên người học những nội dung: Lịch sử hình thành môn học, đối tượng nghiên cứu của kinh tế môi trường, nhiệm vụ môn học và phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết của bài giảng.