Bài giảng Kinh tế và Quản lý môi trường: Chương 3 - PGS.TS Lê Thu Hoa

Chương 3 Định giá tài nguyên & môi trường và phân tích chi phí-lợi nhuận, nội dung trình bày trong chương này gồm các vấn đề: Định giá tài nguyên & môi trường (EV); Phân tích lợi ích- chi phí.