Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số

'Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số' trình bày sơ đồ khối chức năng của hệ thống thông tin số đầy đủ; chức năng của các khối; các tham số cơ bản của mã hóa; các phương pháp biểu diễn mã; mục đích của mã hóa; định dạng tín hiệu số; một số loại mã đường phổ biến.