Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập

'Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập' cung cấp các kiến thức tổng quan về thông tin di động; tái sử dụng tần số; một số phương pháp đa truy nhập.