Bài giảng Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nội dung của bài giảng bao gồm: các định luật và nguyên lý cơ bản của trường điện từ; bức xạ sóng điện từ; sóng điện từ phẳng; sóng điện từ trong các hệ định hướng; hộp cộng hưởng; mạng nhiều cực siêu cao tần.