Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Xuân Quang

Khách hàng là ai? Khách hàng ra quyết định mua hàng như thế nào?
Doanh nghiệp tác động vào quá trình ra quyết định mua hàng của khách hàng như thế nào? Nghiên cứu thị trường là gì? Để làm gì? Như thế nào? Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do Nguyễn Xuân Quang biên soạn sẽ giúp các bạn nắm về "Khách hàng và nghiên cứu thị trường".