Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 3 – Vũ Chí Cường

"Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 3: Thiết kế mạng logic" sau khi học bài này các bạn sẽ nắm được thiết kế mô hình mạng, gán địa chỉ và tên gọi, lựa chọn các giao thức chuyển mạch và tìm đường, thiết kế các chiến lược an toàn mạng, thiết kế các chiến lược quản trị mạng.