Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Luật hình sự và luật tố tụng dân sự

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật dân sự do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản hoặc có liên quan đến tài sản của cá nhân. Bài giảng chương 7 sẽ giúp các bạn nắm vững hơn.