Bài giảng Quản lý dự án: Chương 10 - ĐH Công nghiệp

Chương 10 giúp người học hiểu về "Quản lý tích hợp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quản lý tích hợp, phát triển một tuyên bố dự án, phát triển kế hoạch dự án, chỉ đạo và quản lý công việc dự án, theo dõi và kiểm soát công việc dự án, thi hành kiểm soát thay đổi tích hợp, kết thúc một dự án, các sai lầm cổ điển,...