Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 6: Tính thời vụ trong du lịch

"Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 6: Tính thời vụ trong du lịch" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về thời vụ du lịch, đặc điểm của tính thời vụ du lịch, ý nghĩa của quy luật thời vụ, các nhân tố tác động đến sự hình thành tính thời vụ du lịch, Các biện pháp khắc phục tính bất lợi của thời vụ du lịch, tác động của du lịch đến các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Môi trường, tổ chức và quản lý ngành du lịch.