Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

Chương 1 - Tổng quan về quản trị lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của lễ tân khách sạn; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân; khái niệm quản trị lễ tân; nội dung cơ bản quản trị lễ tân. Mời tham khảo.