Bài giảng Thực hành nguội

Tập bài giảng Thực hành nguội được biên soạn phù hợp với chương trình môn học đã được Hội đồng khoa học Trường ĐHSPKT Nam Định phê duyệt. Tập bài giảng đảm bảo tính khoa học, cơ bản, hiện đại, sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và tạo sự thống nhất trong quá trình giảng dạy của các giảng viên tham gia giảng dạy môn học này.