Bài giảng về Các nguyên lí của nhiệt động lực học – vật lí 10: phần 2

Học sinh phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này. học sinh hiểu: Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học.