Bàn luận về các phương pháp đánh giá rủi ro áp dụng trong đánh giá kinh tế - tài chính dự án thăm dò khai thác dầu khí và một số khuyến nghị

Bài viết sẽ tổng hợp, phân tích các ưu nhược điểm và đưa ra một số khuyến nghị về việc lựa chọn phương pháp áp dụng cho các dự án đầu tư thăm dò khai thác của các công ty dầu khí Việt Nam.