Bàn về những hành vi ứng xử không thân thiện với tài nguyên môi trường

Bài viết đề cập đến một số hành vi ứng xử của con người đối với tài nguyên môi trường và đề cập đến việc giáo dục môi trường nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.