Chế độ thủy thạch động lực của khu vực cửa sông, ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá chế độ thủy, thạch động lực khu vực cửa sông, ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình toán 1D (MIKE11) và 2D (MIKE21 Coupled FM) với tỷ lệ chi tiết khác nhau được sử dụng để mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, và diễn biến hình thái trong một năm khí hậu (từ 5/2009 - 4/2010) trong điều kiện hiện tại.