Cọc đất xi măng – Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về cường độ vật liệu cọc đất xi măng và hiệu quả ứng dụng cho một số công trình thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam.