Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống ứng dụng nguồn năng lượng nước để làm lạnh

Bài viết trình bày các kết quả triển khai ứng dụng nguồn năng lượng nước để sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm đã được triển khai ứng dụng thực tế tại Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu
Đà Nẵng. Đồng thời, qua đó nhóm tác giả đánh giá hiệu quả kinh
tế xã hội và môi trường của dự án.