Đánh giá tác động của hoạt động tham quan đến tài nguyên và môi trường tại quần thể di tích Huế để phát triển du lịch bền vững

Nghiên cứu này nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Phân tích, đánh giá các tác động hiện tại của hoạt động tham quan của du khách và người dân địa phương đến môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa - xã hội và tài nguyên tại các điểm tham quan di tích Huế dưới góc độ phát triển bền vững; đề xuất các giải pháp để giảm các tác động không mong muốn đến môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển du lịch bền vững tại các điểm tham quan di tích Huế - di sản văn hóa thế giới.