Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số gợi ý chính sách

Bài viết Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số gợi ý chính sách trình bày: Đầu tư ra nước ngoài là một xu thể tất yếu trong quả trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Có tầm quan trọng tương đương luồng vốn FDI vào nền kinh tế, vốn đầu tư trực tiểp ra nước ngoài có ỷ nghĩa khá lớn đổi với nền kinh tế các nước đang phát triển và chuyển đổi - các nước thực hiện đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.