Đề tài: Nghiệp vụ chức danh chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Công trươǹ g xây dưṇ g la ̀ nơi diêñ ra cać hoaṭ đôṇ g
xây lăṕ đê ̉ thi công công triǹ h đươc̣ dư ̣ kiêń trong
môṭ thơì haṇ biêt́ trươć va ̀ đươc̣ sư ̣ cho pheṕ cuả
chiń h quyêǹ .
- Phaṃ vi công trươǹ g xây dưṇ g đươc̣ bao bơỉ haǹ g
raò công trươǹ g.
- CĐT sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi
công cho công trình hay HMCT về phạm vi công
trường cho nhà thầu, và nhà thầu chỉ được phép
tiến hành các công tác trong phạm vi đó....