Ebook Đại số tuyến tính - TS. Nguyễn Duy Thuận (Chủ biên)

Nội dung của ebook bao gồm các nội dung: định nghĩa, các tính chất của định thức và các phương pháp cơ bản tính định thức; nghiên cứu không gian vectơ và các ánh xạ giữa các không gian ấy - ánh xạ tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính; nghiên cứu ma trận và mối liên hệ giữa ma trận với không gian vectơ; nghiên cứu dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, một phần của lý thuyết dạng trong Đại số tuyến tính nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến Hình học, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng... Mời các bạn cùng tham khảo ebook "Đại số tuyến tính" để nắm chắc kiến thức, hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu.