Ebook Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới

Nội dung ebook trình bày tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai thực hiện các cam kết quốc tế, đánh giá tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới và một số khuyến nghị chính sách cho kinh tế - xã hội Việt Nam.