Ebook Danh từ, thuật ngữ khoa học, công nghệ và khoa học về khoa học: Phần 1

Cuốn sách "Danh từ, thuật ngữ khoa học, công nghệ và khoa học về khoa học" giới thiệu 186 danh từ và thuật ngữ được lựa chọn và sắp xếp theo vần thứ tự A, B,C. Các mục từ được lựa chọn là những danh từ, thuật ngữ phản ánh các khái niệm cơ bản của hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, quản lý khoa học, chuyển giao công nghệ... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.