Ebook Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ebook Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: Văn bản Du lịch cung cấp cho bạn đọc những văn bản liên quan đến ngành Du lịch bao gồm các nghị quyết phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nghị quyết đẩy mạnh một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam và các quyết định phê duyện đề án. Qua đó, người đọc nắm được các điểm mới về Luật ngành Du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự đầu tư, phát triển của các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.