Ebook Mưu lược trong kinh doanh: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Man thiên quá hải, vây ngụy cứu triệu, tá đao sát nhân, dĩ dật đãi lao, sãn hỏa đả kiếp, giương đông kích tây, vô trung sinh hữu, ám độ trần thương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.