Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

Nội dung của ebook "Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu" tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành; cung cấp thông tin nhằm hoạch định chính sách cho các cơ quan nhà nước liên quan, các viện nghiên cứu, trường Đại học cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có được những thông tin khái quát nhất về chính sách thương mại của EU.