Ebook Tổ chức công trường xây dựng (Tài liệu tham khảo nước ngoài): Phần 1 - Nguyễn Duy Thiện

Ebook Tổ chức công trường xây dựng (Tài liệu tham khảo nước ngoài): Phần 1 do Nguyễn Duy Thiện thực hiện trang bị cho các bạn những kiến thức về những nghiên cứu sơ bộ để mở công trường; bố trí chung mặt bằng công trường; bố trí các thiết bị chính.