Giải pháp nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

Trên cơ sở khái quát về kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển và phân tích thực trạng, môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong thời gian qua, bài viết tập trung đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam. Từ đó tìm ra những tồn tại và rào cản phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta. Cuối cùng, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam thời gian tới.