Giáo trình Cơ lý thuyết: Phần 2 - Vũ Duy Cường

Phần 2 Giáo trình Cơ lý thuyết của tác giả Vũ Duy Cường trình bày nội dung của phần Động học, phần Động lực học và phần Bài tập tự giải. Phần Động học gồm các chương: Chương 6 - Động học điểm, Chương 7 - Chuyển động cơ bản của vật rắn, Chương 8 - Chuyển động phức hợp của điểm, Chương 9 - Chuyển động song phẳng của vật rắn. Phần Động lực học gồm các chương: Chương 10 - Mở đầu động lực học phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và hệ chất điểm, Chương 11 - Nguyên lý D’Alembert, Chương 13 - Nguyên lý di chuyển khả dĩ, Chương 14 - Phương trình tổng quát động lực học, Chương 15 - Lý thuyết va chạm. Phần Bài toán tự giải tổng hợp các bài tập các phần trên của giáo trình.