Giáo trình Kinh tế thủy lợi: Phần 2 - Nguyễn Bá Uân, Ngô Thị Thanh Vân (ĐH Thủy lợi)

"Giáo trình Kinh tế thủy lợi: Phần 2" trình bày các nội dung: Kinh tế năng lượng thủy điện, kinh tế công trình phòng chống lũ và bảo vệ bờ, những vấn đề liên quan đến tài nguyên nước công cộng và chiến lược phát triển quốc gia qua nội dung chương 5 đến chương 8 của giáo trình.