Giáo trình Nguồn điện thông tin (Dùng cho các trường công nhân Bưu điện - Hệ 18 tháng): Phần 2 - Lê Quang Vị

Giáo trình Nguồn điện thông tin (Dùng cho các trường công nhân Bưu điện - Hệ 18 tháng): Phần 2 gồm nội dung chương 7 - Động cơ đốt trong và phần thực hành nguồn điện thông tin. Phần thực hành cung cấp những kiến thức, kỹ năng và phương pháp bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa các thiết bị nguồn điện thông thường,... Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.