Giáo trình Phân tích môi trường

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở của một số phương pháp phân tích môi trường phổ biến trên thế giới và một số phương pháp lấy mẫu, bảo quản, phân tích mẫu và đánh giá kết quả của các số liệu phân tích cho sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)