Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Thạc Bình Cường

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của tác giả Thạc Bình Cường gồm 11 chương. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu, gồm có: Chương 1 - Đại cương về hệ thống thông tin quản lý, Chương 2 - Các công cụ diễn tả xử lý, Chương 3 - Các phương tiện và mô hình dịch tả dữ liệu, Chương 4 - Khảo sát hiện trạng và thiết lập dự án, Chương 5 - Phân tích hệ thống về xử lý, Chương 6 - Phân tích hệ thống về dữ liệu, Chương 7 - Thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện.