Kết quả ứng dụng bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao tại công trình thử nghiệm

Bài viết trình bày một phần kết quả nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông, quy trình tổ chức thi công và đánh giá chất lượng ban đầu của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao tại ứng dụng thực tế này.