Khảo sát động học và động lực học cơ cấu nâng hạ thùng ô tô tự đổ

Bài viết ứng dụng phần mềm phân tích động học và động lực học hệ nhiều vật ADAMS để tính toán và khảo sát ảnh hưởng của các điểm đặt các khớp đến động học và động lực học cơ cấu nâng hạ thùng tự đổ. Kết quả của bài báo là tiền đề quan trọng để thiết kế tối ưu hệ thống nâng hạ thùng ô tô tự đổ.