Kiến trúc máy tinh và truyền thông trong công nghiệp

Vào giữa những năm 60, một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên cứu
thành công những thiết bị truy cập từ xa tới máy tính của họ. Một trong
thâm nhập t những phương pháp từ xa được thực hiện bằng việc cài đặt
một thiết bị đầu cuối ở một vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị
đầu cuối này được liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường dây
điện thoại và với hai thiết bị xử lý tín hiệu (thường gọi là Modem) gắn ở
hai đầu và tín hiệu được truyền thay vì trực tiếp...