Mạng máy tính - Hồ Viết Hướng

Một tập hợp của các máy tính độc lập
được kết nối bằng một cấu trúc nào đó.
Hai máy tính được gọi là kết nối nếu
chúng có thể trao đổi thông tin. Kết nối
không cần phải là dây đồng, cáp quang,
sóng ngắn, sóng hồng ngoại và truyền vệ
tinh đều có thể sử dụng. Mạng bao gồm
nhiều kích cỡ, hình thức và dạng khác
nhau.