Mô phỏng đặc tính khí động lực học mô hình xe buýt lắp ráp tại Việt Nam

Bài viết này trình bày nghiên cứu đặc tính khí động lực học xe buýt thông qua phân tích phân bố trường vận tốc và áp suất. Nghiên cứu được thực hiện trên mô hình xe buýt được lắp ráp tại Việt Nam. Tác giả sử dụng phần mềm thương mại CFD với phương trình RANS kết hợp mô hình rối Realizable k   để mô phỏng đặc tính khí động lực học xe buýt.