Một số bài toán về về vấn đề đồng nhất hóa dầm đàn hồi bằng các đặc trưng động lực học

Tròng bài báo này đặt ra phương pháp giải một số bài toán về về vấn đề đồng nhất hóa dầm đàn hồi bằng các đặc trưng động lực học. Mời các bạn tham khảo!