Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu Nano sio2 điều chế từ tro trấu đến khả năng chống thấm ion clo của bê tông xi măng

Bài viết chủ yếu phân tích Nano-SiO2 điều chế từ tro trấu (diện tích bề mặt 258,3 m2 /g, kích thước hạt 10 đến 15 nm) làm tăng đã làm tăng khả năng chống thấm ion clo của bê tông. Khả năng chống thấm ion clo của các loại bê tông xi măng tăng theo hàm lượng nano SiO2 sử dụng.