Nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử về ảnh hưởng của quá trình làm lạnh và tính ổn định nhiệt của vật liệu Penta-silicene

Nghiên cứu được thực hiện trên các mô hı̀nh 2 chiều của vật liệu Penta-silicene thu được qua quá trình nén dưới áp suất cao từ trạng thái vô định hình. Phương pháp mô phỏng động lực học phân tử được áp dụng cho quá trình làm lạnh từ 1000 K đến 300 K, sau đó được hồi phục theo thời gian (ủ nhiệt). Cấu trúc và tính chất nhiệt động của các mô hình được phân tích qua hàm phân bố xuyên tâm, phân bố số phối vị, góc liên kết, số vòng liên kết, khoảng cách giữa các nguyên tử, năng lượng và nhiệt dung riêng. Kết quả cho thấy, quá trình làm lạnh chậm đã làm tăng cường cấu trúc tinh thể của vật liệu.